PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

OBOWIĄZUJĄCA
W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA
W ŁĄCKU

od 01.09.2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół
  i placówek od 1 września 2020 r

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Muzycznej I stopnia w Łącku w okresie pandemii COVID-19. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19,
 2. Dotyczy pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów uczęszczających do tej placówki.
 3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.


§ 2.

REGULAMIN PRACY STACJONARNEJ

SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia
w Łącku

W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Do szkoły mają wstęp tylko pracownicy szkoły i uczniowie.
 2. Do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 3. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego uczniowie w szkole mogą przebywać wyłącznie według ustalonego harmonogramu zajęć. Przychodzą punktualnie na zajęcia, a po ich zakończeniu niezwłocznie opuszczają budynek szkoły.
 4. Przebywanie na terenie szkoły:
 1. Rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko przed drzwi wejściowe, pozostając na zewnątrz, dziecko zaś wchodzi do budynku, gdzie na niego czeka nauczyciel. Po przeprowadzeniu czynności opisanych w pkt. 2 i 3 po stwierdzeniu przez pracownika szkoły braku objawów choroby, dziecko oddaje rodzicowi (opiekunowi) wierzchnie ubranie i udaje się z nauczycielem na lekcję. Po lekcji nauczyciel sprowadza dziecko przed drzwi wejściowe/wyjściowe i przekazuje rodzicowi (opiekunowi).
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły pracownik lub uczeń odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr1 (umieszczonej
  w widocznych miejscach w placówce).
 3. Nauczyciel lub pracownik szkoły dokonuje przy wejściu pomiaru temperatury wchodzącemu pracownikowi lub uczniowi.
 4. Jeżeli pracownik wykazuje oznaki choroby, nie zostaje dopuszczony do pracy i udaje się na konsultację lekarską powiadamiając dyrektora szkoły.
 5. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, pracownik powiadamia nauczyciela, zapisuje imię i nazwisko dziecka, klasę, adres zamieszkania, tel. kontaktowy i przekazuje dziecko rodzicowi (opiekunowi) informując o konieczności udania się na konsultacje lekarskie. Podobnie pracownik zachowuje się w przypadku ucznia bez opiekuna (pełnoletniego) z tą różnicą, że powiadomiony nauczyciel przeprowadza ucznia do izolatki (sala 13), informuje rodzica (opiekuna) o konieczności zabrania ucznia ze szkoły indywidualnym środkiem transportu i udaniem się na konsultacje lekarskie.
 6. O uczniach z objawami choroby zakaźnej za każdym razem powiadamiany jest dyrektor szkoły przez nauczycieli.
 7. Wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły są zobowiązane do noszenia maseczek (przyłbic, półprzyłbic), przestrzegania odległości co najmniej 1,5m. i częstej dezynfekcji
  i przemywania rąk.
 8. Nauczyciele dokonują wietrzenia sal po każdej lekcji. Przecierają środkiem dezynfekującym blaty stołów i krzeseł oraz klawiatury. W każdej sali jest pojemnik ze środkiem dezynfekującym i odpowiednia szmatka do przecierania powierzchni.
 9. W salach lekcyjnych nie może być innych przedmiotów poza pomocami dydaktycznymi. Pomoce dydaktyczne trudne do dezynfekcji powinny być przechowywane w szafach.
 10. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, pracownicy obsługi
  i uczniowie. Obowiązuje zakaz wstępu innych osób. Klucze do pomieszczeń (od swojej klasy) posiada każdy nauczyciel, nie będą wydawane inne klucze zapasowe.
 11. Nauczyciel przejmujący ucznia od rodziców (opiekunów) pilnuje by wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały ręce.
 12. Co 2 godz. należy przemywać środkiem dezynfekującym wszystkie klamki, poręcze oraz odkażającym posadzki i urządzenia w toaletach.
 13. Ciągi komunikacyjne należy przemyć dodatkowo środkami odkażającymi o godz. 1400, korytarze na parterze jeszcze o godz. 1700 i oczywiście w każdym czasie, gdy zajdzie taka potrzeba.

§ 3.

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa
  i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, stanowiące załącznik nr 3 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 4 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 9. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy ) płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 (mycie rąk zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4).
 10. Zapewnia, aby w pomieszczeniach wisiały instrukcje, jak zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz zakładać i zdejmować maseczkę ochronną, stanowiące załącznik nr 5 (umieszczone
  w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki (opróżniany oraz dezynfekowany według potrzeb).

§ 4.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku zobowiązany jest po wejściu/wyjściu do/z placówki do dokonania pomiaru temperatury i odnotowaniu na wyznaczonej liście.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do budynku wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą wejściem głównym,
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk oraz myją ręce wg instrukcji umieszczonych
  w widocznych miejscach w szkole.
 5. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 6. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.
 7. Nauczyciele:
 1. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć
  w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 2. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia i dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach w szkole.
 3. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 4. Wietrzą salę co najmniej raz na godzinę.
 5. W godzinach pracy placówki są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
 6. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 7. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
 8. Czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.
 9. Dozorcy aktywnie pracują nad utrzymaniem reżimu sanitarnego w szkole, włączają się do prac związanych z dezynfekcją pomieszczeń szkolnych.
 1. Personel obsługowy:

§ 5.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole.
 2. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia uczniów, które są istotne. Posyłają do szkoły tylko zdrowych uczniów - bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:
 1. z osobą chorą na koronawirusa,
 2. z osobą będącą w izolacji,
 3. z osobą przebywającą na kwarantannie.
 1. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania ucznia do szkoły, jeśli wcześniej uczeń chorował. Po przebytej chorobie uczeń zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia, umożliwiający jego ponowne przyjęcie na zajęcia.
 2. Rodzice zapewniają uczniowi indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Z chwilą wejścia do placówki, uczeń przebywa w maseczce do momentu zajęcia miejsca w klasie.
 3. Przed wyjściem do szkoły uczniowie zobowiązani są do zmierzenia temperatury.
  W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C uczeń pozostaje w domu.
 4. Uczeń nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Rodzice regularnie przypominają uczniom o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach w szkole.
 8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu
  i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.
 9. Jeżeli u ucznia, który przebywał w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora szkoły.

§ 6.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”):
 1. nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
 2. nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,
 3. pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,
 4. dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu zdrowia ucznia dzwoni do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej
  w Nowym Sączu: telefony alarmowe czynne całą dobę; 692 238 655, 604 370 193; w godzinach urzędowania; od pon. – pt. 7.25 – 20.00 oraz
  w sob. i niedz. W godz. 800 1535 tel. 18 443 54 64 w. 40, 44, 26 oraz 18 442 13 54 w. 40, 44, 26. Można dzwonić na nr 112.
 5. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły w ciągu 90 minut.
 6. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.
 7. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji
 8. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 9. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa.
 10. Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą
  z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry.
 11. Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem.
 12. We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników.
 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01 września 2020r.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID19.

                                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                         Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

                                                                                                 dr hab. Stanisław Strączek