REKRUTACJA

 

do  Szkoły Muzycznej I stopnia

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła Muzyczna I stopnia – szkoła artystyczna o 6-letnim i 4-letnim cyklu kształcenia, tylko w zakresie przedmiotów muzycznych.

 1. Celem kształcenia w SM I stopnia jest:
 • umuzykalnianie dzieci poprzez naukę gry na instrumentach oraz muzykowanie
  w zespołach instrumentalnych;
 • upowszechnianie wiedzy muzycznej dotyczącej zapisu nutowego i budowy utworów muzycznych;
 • rozbudzenie zainteresowań muzycznych w kierunku historii muzyki i literatury muzycznej.
 1. Absolwenci SM I stopnia mogą podjąć dalszą naukę w szkole muzycznej II stopnia.
 2. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
 3. Uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje z instrumentu głównego oraz na grupowe zajęcia umuzykalniające.
 4. W klasach starszych uczniowie uczęszczają także na zajęcia chóru szkolnego, szkolnej orkiestry symfonicznej, orkiestry dętej lub zespołu instrumentalnego, a uczniowie grający na instrumencie innym niż fortepian – na lekcje fortepianu dodatkowego.
 5. Uczniowie biorą udział w audycjach, koncertach, konkursach, przesłuchaniach i warsztatach o zasięgu szkolnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 6. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym z instrumentu głównego
  (z wyjątkiem klasy pierwszej).

ZASADY REKRUTACJI DO CYKLU 6-letniego

      1.    O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym:

 • kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat,
 • kończy co najmniej 6 lat, pod warunkiem, że korzystał z wychowania przedszkolnego
  w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości psychofizycznej do podjęcia nauki szkolnej (Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 36 ust. 1 i ust.2).
 1. Do cyklu 6-letniego szkoły muzycznej I stopnia przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, perkusja.
 2. Wskazany wiek dla kandydatów w specjalnościach fortepian, skrzypce, gitara – (6) 7-9 lat.

ZASADY REKRUTACJI DO CYKLU 4-letniego

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w dany roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

 1. Do cyklu 4-letniego szkoły muzycznej I stopnia przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, saxhorn, puzon, tuba, perkusja.
 2. Wskazany wiek dla kandydatów w specjalnościach fortepian, skrzypce, gitara – 8-9 lat.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na instrumencie muzycznym, w tym na instrumencie dętym;
 • opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat).
 1. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 7 marca do 31 maja 2024 r.
 2. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem dopuszczenia kandydata do badania przydatności.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Rekrutacja do klasy pierwszej SM I st. odbywa na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu:
 • uzdolnień muzycznych: słuchu wysokościowego, poczucia rytmu, poczucia tonacji, muzykalności, pamięci muzycznej (kandydat proszony jest m.in. o zaśpiewanie przygotowanej piosenki);
 • predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 1. Badanie przydatności ma charakter konkursowy.
 2. Harmonogram badania przydatności zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.
 3. Badanie przydatności do SM I stopnia odbywa się w dniach 15 czerwca 2024 r.
 4. PODANIE można pobrać w Sekretariacie Szkoły

REKRUTACJA DO KLASY WYŻSZEJ

            Rekrutacja do klasy wyższej niż pierwsza w SM I st. odbywa się na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

 1. Egzamin kwalifikacyjny polega na:
 • wykonaniu na instrumencie programu zgodnego z podstawą programową danej klasy,
 • przystąpienie do sprawdzianu w zakresie wiedzy z przedmiotów ogólnomuzycznych zgodnym z podstawą programową danej klasy.
 1. Egzamin kwalifikacyjny odbywa się przed komisją złożoną z nauczycieli – specjalistów w danej dziedzinie, wyznaczoną przez dyrektora szkoły.
 2. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy.
 3. WNIOSEK  można pobrać w Sekretariacie Szkoły

KONSULTACJE

 1. Konsultacje dla kandydatów do SM I stopnia są organizowane w każdą środę od 3 kwietnia do 29 maja 2024r. w godz. 17-19. Podczas konsultacji prowadzone jest poradnictwo w zakresie wyboru instrumentu oraz badanie ogólnych predyspozycji muzycznych. Kandydat proszony jest m.in. o zaśpiewanie piosenki i wyklaskanie rytmu.
 2. Informacji w sprawie przyjęć do Szkoły udziela Sekretariat Szkoły Muzycznej I stopnia 33-390 Łącko 1060 (II piętro,), tel. (18) 444-60-53,
 3. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Szkoły, tel. (18) 447-21-71.